Statūti

Biedrības “Krājaizdevu Apvienība” statūti

1. Biedrības nosaukums.

1.1. Biedrības pilnais nosaukums ir „Krājaizdevu apvienība” (turpmāk tekstā – Biedrība).
1.2. Biedrības saīsinātais nosaukums ir „KAA”.

2. Biedrības mērķi un darbības veidi.

2.1. Biedrības virsmērķis ir sabiedriskā labuma darbība finanšu kooperācijas veicināšanai un atbalstam.

2.2. Biedrība izvirza sekojošus apakšmērķus:

2.2.1. Sekmēt finanšu pieejamību finanšu kooperatīviem Latvijā;
2.2.2. Veicināt reģionālo attīstību;
2.2.3. Veicināt indivīdu aktivitāti un līdzdarbošanos tautsaimniecībā;
2.2.4. Atbalstīt un sadarboties ar citām organizācijām, kas pauž līdzīgus mērķus;
2.2.5. Atbalstīt refinansēšanas institūcijas izveidi.

2.3. Biedrības darbības veidi:

2.3.1. Krājaizdevu sabiedrību interešu pārstāvēšana;
2.3.2. Krājaizdevu kustības popularizēšana;
2.3.3. Jaunu krājaizdevu sabiedrību veidošanās atbalstīšana;
2.3.4. Krājaizdevu kustības attīstībai nepieciešamo normatīvo aktu projektu izstrāde un lobēšana;
2.3.5. Finanšu resursu piesaiste Biedrības mērķu sasniegšanai un uzdevumu veikšanai.

3. Biedrības darbības termiņš.

3.1. Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.

4. Biedru iestāšanās un izstāšanās priekšnoteikumi.

4.1. Par biedrības biedriem var kļūt Latvijā reģistrētas krājaizdevu sabiedrības un fiziskas personas, kas atbalsta Biedrības mērķus un ir kādas Latvijā reģistrētas krājaizdevu sabiedrības biedrs. No vienas krājaizdevu sabiedrības var iestāties ne vairāk kā 7 biedri.

4.2. Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem Valde. Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs var rakstveidā pārsūdzēt biedru sapulcei. Ja arī biedru sapulce noraida pieteicēja lūgumu, tad atkārtotu lūgumu var iesniegt ne ātrāk kā pēc gada. Ar viena biedra rekomendāciju prasītājs atkārtotu lūgumu var iesniegt pēc trim mēnešiem.

4.3. Lēmuma izskatīšanai pieteicējam jāiesniedz Valdei iesniegums. Krājaizdevu sabiedrības vārdā iesniegumu iesniedz tās valde, iesniegumā norādot krājaizdevu sabiedrības apstiprināto personu (pārstāvi), kura šo sabiedrību pārstāvēs Biedrībā.

4.4. Fiziskām personām lēmuma izskatīšanai jāiesniedz valdei iesniegums un pamatojums par vēlmi iestāties Biedrībā. Pieteikumā jānorāda, kādā veidā pretendents gatavs iesaistīties Biedrības mērķu realizēšanā.

4.5. Valdei pieteicēja lūgums ir jāizskata tuvākajā valdes sēdē pēc visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža.

4.6. Valdei motivēts lēmums rakstveidā jāpaziņo pieteicējam mēneša laikā no tā pieņemšanas brīža.

4.7. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības, rakstveidā paziņojot par to Valdei vismaz 1 (vienu) mēnesi iepriekš.

4.8. Biedru var izslēgt no Biedrības ar Valdes lēmumu, ja:

4.8.1. biedrs kavējis biedru naudas maksu vairāk par 11 mēnešiem;
4.8.2. biedrs nepilda biedru sapulces un valdes lēmumus;
4.8.3. biedrs nepilda savus pienākumus un uzņemtās saistības;
4.8.4. biedrs veic citu darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto.

4.9. Biedrs var pārsūdzēt Valdes lēmumu, kas jāizskata tuvākajā biedru sapulcē. Biedru sapulcei ir tiesības atcelt Valdes lēmumu un atjaunot Biedra statusu.

5. Biedru tiesības un pienākumi

5.1. Biedrības biedriem ir šādas tiesības:

5.1.1. piedalīties Biedrības pārvaldē;
5.1.2. saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Biedrības institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem;
5.1.3. piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli.
5.2. Biedrības biedru pienākumi:
5.2.1. ievērot Biedrības statūtus un pildīt biedru sapulces un valdes lēmumus;
5.2.2. regulāri maksāt biedra naudu;
5.2.3. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības virsmērķa, mērķu un uzdevumu realizēšanu;
5.2.4. saglabāt konfidencialitāti jautājumos, kur var tikt nodarīts kaitējums Biedrības interesēm.
5.2.5. Piedalīties vismaz vienā ikgadējā Biedru sapulcē (bez attaisnojuma nekavēt vairāk kā divas sapulces pēc kārtas).

5.3. Saistības biedram var noteikt ar Valdes lēmumu. Nosakot biedram saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešama šā biedra piekrišana.

6. Biedru sapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana
6.1. Biedru sapulce ir augstākā Biedrības institūcija.

6.2. Biedru sapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri.

6.3. Biedru sapulces kompetence:

6.3.1. apstiprina Biedrības saimnieciskās darbības gada budžetu;
6.3.2. lemj jautājumus par statūtu grozījumiem;
6.3.3. ievēl Valdi, kā arī lemj jautājumus par Valdes atcelšanu;
6.3.4. izskata un apstiprina Valdes un revidenta atskaites un ziņojumus;
6.3.5. izlemj jautājumu par Valdes locekļu skaitu un atalgojumu;
6.3.6. lemj jautājumu par biedru naudas apmēru;
6.3.7. veido jaunas vai atsauc esošās darba grupas; apstiprina darba grupas sastāvu, bet ne vairāk kā 5 Biedru sastāvā.

6.4. Kārtējā biedru sapulce tiek sasaukta vismaz vienu reizi gadā – ne vēlāk kā līdz 31.martam.

6.5. Ārkārtas biedru sapulce var tikt sasaukta pēc Valdes iniciatīvas, kā arī ja to rakstveidā pieprasa vismaz 25% Biedrības biedru vai vismaz 10% Biedrības biedru un vismaz viens Valdes loceklis, norādot sasaukšanas iemeslu.

6.6. Biedru sapulce tiek sasaukta, Valdei ne vēlāk kā 2 (divas) nedēļas pirms sapulces nosūtot katram biedram rakstisku vai elektronisku uzaicinājumu.

6.7. Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk nekā puse no biedriem.

6.8. Ja biedru sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, 2 (divu) nedēļu laikā tiek sasaukta atkārtota Biedru sapulce, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru skaita, bet ne mazāk kā 2 (divi) Biedri, atkārtoti nosūtot uzaicinājumu. Atkārtotās Biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā puse no klātesošajiem biedriem.

6.9. Lēmums par statūtu grozījumiem pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem.

6.10. Lēmums par Biedrības darbības izbeigšanu un turpināšanu ir pieņemts, ja sapulcē piedalās vismaz trešdaļa Biedru un par to nobalso trīs ceturtdaļas biedru.

6.11. Katram biedram, balsojot biedru sapulcē, ir viena balss. Biedrs var nodot savu balsi citam biedram ar rakstisku pilnvarojumu.

7. Izpildinstitūcija

7.1. Biedrības izpildinstitūcija ir Valde, kuru ievēl ar vienkāršo balsu vairākumu.

7.2. Valdes locekļu skaits ir 5 (pieci).

7.3. Valdi ievēl uz 3 (trīs) gadiem.

7.4. Valdes kompetence:

7.4.1. apstiprina Biedrības struktūru un darbinieku skaitu, izdod rīkojumus, instrukcijas un iekšējās kārtības noteikumus, noslēdz ar darbiniekiem darba līgumus;
7.4.2. sasauc biedru sapulces, sagatavo biedru sapulcē izskatāmos jautājumus, organizē biedru sapulču lēmumu izpildi;
7.4.3. koordinē biedru darbu;
7.4.4. informē biedrus par valdes lēmumiem un to izpildi, kā arī konsultējas ar biedriem pirms būtisku lēmumu pieņemšanas;
7.4.5. sastāda Biedrības saimnieciskās darbības plānus un pārskatus;
7.4.6. ne retāk kā reizi gadā sniedz biedru sapulcei pārskatu par savu darbību;
7.4.7. sagatavo Biedrības pakalpojumu cenrādi atbilstoši Biedrības interesēm un LR normatīvajiem aktiem;
7.4.8. lemj jautājumus par Biedrības kustamā un nekustamā īpašuma iegūšanu un atsavināšanu;
7.4.9. veido darba grupas konkrētu projektu realizācijai;
7.4.10. pilda citus statūtos un normatīvajos aktos paredzētos pienākumus;
7.4.11. Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā biedru sapulces kompetencē.

7.5. Valdes locekļi no sava vidus ievēl valdes priekšsēdētāju un priekšsēdētāja vietnieku, kurš pilda Valdes priekšsēdētāja pienākumus tā prombūtnes laikā.

7.6. Slēdzot līgumus, vienošanās un citus darījumus ar trešām personām, nepieciešams valdes priekšsēdētāja un vismaz vēl viena valdes locekļa paraksts vai viena valdes locekļa un vismaz divu citu valdes locekļu paraksts.

7.7. Valdes Priekšsēdētājs:

7.7.1. organizē valdes darbu;
7.7.2. pārstāv Biedrību attiecībās ar trešām personām, ja tas nav pretrunā ar statūtu 7.6 punktu.

7.8. Valdes sēdes notiek ne retāk kā vienu reizi ceturksnī.

7.9. Valdes sēdes ir atklātas, un par darba kārtību elektroniski tiek informēti visi Biedri trīs dienas pirms sapulces.

7.10. Valde ir atbildīga par Biedrības izvirzīto mērķu un uzdevumu izpildi.

7.11. Valdes locekļi pilda savus pienākumus par atlīdzību vai brīvprātīgi. Valdes locekļu atlīdzība tiek noteikta ar biedru sapulces lēmumu saskaņā ar gada budžetu.

7.12. Valde, vienojoties ar biedru, var piekrist papildus biedru naudas maksājumiem.

7.13. Katram Valdes loceklim balsojumos ir viena balss.

7.14. Valdes lēmumi tiek pieņemti ar vienkāršu balsu vairākumu; ja balsis dalās vienlīdzīgi, tad izšķirošā ir Valdes priekšsēdētāja balss.

8. Darba grupas

8.1. Darba grupā var darboties Biedrības biedri un fiziskas personas, kuras ir krājaizdevu sabiedrību biedri un atbalsta Biedrības mērķus. Darba grupas dalībniekiem ir tiesības pieaicināt darba grupas mērķu realizācijai ekspertus, kas nav biedri.

8.2. Darba grupas dalībnieki no sava vidus ieceļ darba grupas vadītāju.

8.3. Darba grupas vadītājam ir pienākums piedalīties valdes sēdēs, kurās tiek apspriests jautājums, kas ir šīs darba grupas kompetencē.

8.4. Darba grupu balsojumos katram dalībniekam ir viena balss. Lēmumi tiek pieņemti ar balsu vienkāršu vairākumu. Balss tiesības darba grupās ir tikai Biedriem.

9. Revidents

9.1. Biedrības finansiālās darbības kontroli veic revidents no biedru sastāva, kuru izvirza un apstiprina biedru sapulce uz 3(trīs) gadiem. Ja biedru sapulce uzskata par nepieciešamu, Biedrība var pieaicināt zvērinātu revidentu.

9.2. Revidents:

9.2.1. veic Biedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju;
9.2.2. dod atzinumu par Biedrības budžeta izpildi un gada pārskatu;
9.2.3. izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu;
9.2.4. sniedz ieteikumus par Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu.

9.3. Revidents veic revīziju biedru sapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā.

9.4. Biedru sapulce apstiprina gada pārskatu tikai pēc revidenta atzinuma saņemšanas.

 

Rīgā, 2014. gada 11. decembrī

Valdes priekšsēdētājs Inesis Feiferis,

Valdes loceklis Pēteris Mārtiņsons,

Sapulces vadītājs Ainārs Zābers.

 

Pieteikums uzņemšanai biedrībā, veidlapas lejupielāde (.docx formātā)

Atbildēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s