Biedrības biedru pārreģistrācija līdz 1. martam

2014. gada 11. decembrī notika biedrības sapulce, kurā tika pieņemti vairāki būtiski lēmumi, kas ietekmēs biedrības turpmāko darbību:

1. Tika nolemts, ka par biedrības biedriem varēs būt arī juridiskās personas, proti – krājaizdevu sabiedrības. Pirmās piecas jau iestājušās (skat. biedru sarakstu). Atbilstošas izmainīti statūti.

2. Ir mainījies valdes sastāvs. Jaunās valdes locekļi: Inesis Feiferis (priekšsēdētājs), Ēriks Čoders, Ludmila Tjujuševa, Arnis Lemešonoks, Pēteris Mārtiņsons. Revīzijas komisija: Pauls Irbins.

3. Katram biedram, kas ir privātpersona, jābūt par dalībnieku kādā no krājaizdevu sabiedrībām, lai praktiski iepazītos ar krājaizdevu sabiedrību darbu. Daļa biedru ir pilnīgi pasīvi un nekā nepiedalās biedrības darbā, tādēļ līdz 1. martam notiks biedru pārreģistrācija, informējot valdi par savu vēlēšanos arī turpmāk darboties biedrībā un par to, kurā krājaizdevu biedrībā tie iestājušies.

 

Krājaizdevu sabiedrības – alternatīvs finanšu instruments pašvaldībās

Avots: http://laukutikls.lv/nozares/uznemejdarbiba/raksti/krajaizdevu-sabiedribas-alternativs-finansu-instruments-pasvaldibas

Rēzeknē 2014. gada 4. decembrī notika konference „Krājaizdevu sabiedrības kā alternatīvs finanšu instruments pašvaldību teritorijās”.

LLKC valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Cimermanis savā prezentācijā atspoguļoja tos iemeslus, kas pēc uzņēmēju viedokļa un pieredzes kavē uzņēmējdarbības attīstību laukos (reģionos). Par galveno kavēkli darbības uzsākšanai uzņēmēji min kredītresursu nepietiekamu pieejamību, bet darbības paplašināšanu lauku teritorijās visbūtiskāk kavē speciālistu un kredītresursu trūkums. Siguldas novada pieredze liecina, ka abu šo uzņēmējdarbības attīstību kavējošo faktoru mazināšanā būtisku ieguldījumu var dot pašvaldības, sadarbojoties ar krājaizdevu sabiedrībām.

LLKC šo sadarbību varētu stiprināt, piedāvājot apmācības uzņēmējiem un to darbiniekiem, kā arī, veicinot pozitīvās pieredzes pārņemšanu.

Konferencē savā pieredzē dalījās Siguldas novada domes priekšsēdētāja vietnieks sociālajos jautājumos Jānis Zilvers un Siguldas novada krājaizdevu sabiedrības „Allažu saime” valdes priekšsēdētājs Ēriks Čoders. Turpiniet lasīt